VAT: What changes with the pre-filling of returns

ΦΠΑ: Τι αλλάζει με την προσυμπλήρωση των δηλώσεων

Της Μάρθας Παπασωτηρίου

Με την πρόσφατη ψήφιση του Ν5073/2023, ορίστηκε η καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA). Τα παραστατικά ανεβαίνουν σε πραγματικό χρόνο και όχι την επόμενη ημέρα, όπως συμβαίνει σήμερα. Η υποχρέωση αφορά όλους τους τρόπους έκδοσης και αποστολής των παραστατικών αυτών.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι ως τιμολόγια εξόδων προσμετρώνται για φορολογικούς σκοπούς, μόνο όσα έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα του myDATA. Με τον ίδιο νόμο, ορίστηκε ότι η αξία των φορολογητέων πράξεων και των εσόδων, που λαμβάνεται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος για κάθε οντότητα, δεν δύναται να υπολείπεται αυτών, που προκύπτουν από τα παραστατικά, τα οποία έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ. Εκπτώσεις φόρων και δαπάνες προς έκπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη, αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται δεν έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.

Τρία βασικά στοιχεία

Η Α.1020/2024 εναρμονίζεται με την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε η υποχρεωτική προσυμπλήρωση εσόδων, εξόδων και αντίστοιχων φόρων στους σχετικούς κωδικούς των πινάκων της δήλωσης ΦΠΑ. Η προσυμπλήρωση θα γίνεται βάσει των στοιχείων, που διαβιβάστηκαν στο myDATA και τον λογιστικό χαρακτηρισμό τους από τις υπόχρεες σε δήλωση επιχειρήσεις για τις δηλώσεις ΦΠΑ, που υποβάλλονται από 1.1.2024 και εφεξής. Με την απόφαση αυτή, αποσαφηνίζεται επίσης ότι η προσυμπλήρωση των πεδίων:

 • Είναι πλέον δεσμευτική για τις επιχειρήσεις κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ,
 • Γίνεται με βάση τα στοιχεία, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και τον λογιστικό χαρακτηρισμό τους από τις υπόχρεες σε δήλωση επιχειρήσεις για τις δηλώσεις ΦΠΑ, που υποβάλλονται από 1.1.2024 και εφεξής και αφορούν φορολογικές περιόδους από 1.1.2024 και έπειτα,
 • Διασφαλίζει τον βασικό κανόνα ότι τα έσοδα δεν μπορεί να είναι λιγότερα και τα έξοδα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με δυνατότητα απόκλισης από τον κανόνα εσόδων – εξόδων έως 30%, διακριτά για έσοδα και έξοδα. Το ποσοστό απόκλισης θα επανεξεταστεί στους επόμενους μήνες, με σκοπό τη σταδιακή μείωση και τον τελικό μηδενισμό του.

Ειδικότερα, κατά την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις, από 01.01.2024 και εφεξής, προβλέπονται τα εξής:

Έσοδα – Εκροές ΦΠΑ

 • Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εκροών σε έτερο κωδικό εκροών με κατηγορία ΦΠΑ 0%.
 • Επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων εσόδων από αυτά που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.
 • Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσχέρειας διόρθωσης εσόδων, επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικού τρόπου προσυμπλήρωσης με Τύπο Παραστατικού 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής, με ένδειξη “Λογιστική Εγγραφή” και διακριτή αναφορά στα σχόλια με την ένδειξη “Δυσχέρεια Συσχέτισης”.

Έξοδα – Εισροές ΦΠΑ

 • Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εισροών σε έτερο κωδικό εισροών για όλες τις κατηγορίες εξόδων.
 • Επιτρέπεται η υποβολή λιγότερων εξόδων από αυτά που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.
 • Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσχέρειας διαβίβασης εξόδων επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικού τρόπου προσυμπλήρωσης με Τύπο Παραστατικού 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) και διακριτή αναφορά στα σχόλια με την ένδειξη “Δυσχέρεια Συσχέτισης”.
 • Επιτρέπεται και παρακολουθείται συστημικά η ετεροχρονισμένη δήλωση εξόδων, σε επόμενη φορολογική περίοδο ΦΠΑ από αυτή που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων παραστατικών και εμφανίζεται στο myDATA, εντός όμως της χρήσης που αφορούν.

Στόχος των νέων μέτρων είναι η απλοποίηση των διαδικασιών με σκοπό οι επιχειρήσεις να εκπληρώνουν ευκολότερα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, αλλά ταυτόχρονα ο κρατικός μηχανισμός να διασφαλίζει ότι αυτές θα καλυφθούν αποτελεσματικά.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο capital.gr

By Martha Papasotiriou

With the recent passage of Law 5073/2023, the universal implementation of electronic books (myDATA) was defined. Documents are uploaded in real time and not the next day, as is the case today. The obligation applies to all ways of issuing and sending these documents.

In addition, it is provided that only those invoices that have been electronically transmitted to the myDATA digital platform are counted as expense invoices for tax purposes. By the same law, it was established that the value of taxable transactions and revenues considered by the Tax Administration for the determination of VAT and income tax for each entity cannot be less than those resulting from the documents that have been electronically transmitted to the AADE. Tax deductions and deductible expenses shall not be considered if the documents on which they are based have not been transmitted electronically to the AADE.

 

Three key elements

A.1020/2024 aligns with the passage of this law. In particular, the mandatory pre-filling of income, expenses, and corresponding taxes in the relevant codes of the VAT return tables was announced. The pre-completion will be based on the data transmitted to myDATA and their accounting characterization by the businesses subject to declaration for VAT returns submitted from 1.1.2024 onwards. This decision also clarifies that the pre-filling of fields:

 • It is now mandatory for businesses when submitting the VAT return,
 • It is based on the data, transmitted to the myDATA digital platform of the Hellenic Revenue Agency and their accounting characterization by the businesses subject to declaration for VAT returns submitted from 1.1.2024 onwards and relating to tax periods from 1.1.2024 onwards,
 • It ensures the basic rule that revenues cannot be less, and expenses cannot be more than what is transmitted to the myDATA digital platform, with the possibility to deviate from the revenue-expense rule up to 30%, separately for revenues and expenses. The deviation percentage will be reviewed in the coming months, with a view to gradually reducing it and ultimately reducing it to zero.

When businesses submit VAT returns, from 01.01.2024 onwards, the following are foreseen:

 

VAT receipts – VAT outflows

 • Amounts may be transferred from one output code to another output code with a VAT category of 0%.
 • It is allowed to submit more revenue than what has been transmitted to myDATA.
 • In case of objective difficulty in correcting revenues, it is allowed to use an alternative way of pre-filling with Document Type 11.4 – Retail Credit Item, with the indication “Accounting Record” and a distinct reference in the comments with the indication “Correlation Difficulty”.

 

Expenses – VAT inputs

 • It is allowed to transfer amounts from one input code to another input code for all categories of expenditure.
 • It is permitted to submit fewer expenses than those transmitted to myDATA.
 • In case of objective difficulty in transmitting expenses, it is allowed to use an alternative way of pre-population with Document Type 14.30 – Entity Documents as Indicated by the same (Potential) and a distinct reference in the comments with the indication “Correlation Difficulty”.
 • Allowed and tracked systemically is the deferred expense declaration, in a later VAT tax period than the one corresponding to the date of issue of the corresponding documents and displayed in myDATA, but within the fiscal year to which they relate.

The aim of the new measures is to simplify the procedures, in order to make it easier for businesses to fulfil their tax obligations, but at the same time the state mechanism will ensure that these are effectively met.