Concealment of tax from account transactions: The decision of the Council of State

Απόκρυψη φορολογητέας ύλης από κινήσεις λογαριασμών: Τα δεδομένα από την απόφαση του ΣτΕ

Της Μάρθας Παπασωτηρίου

Με την Απόφαση 2231/2023, το ΣτΕ απεφάνθη ότι, εάν έχει ολοκληρωθεί η υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος περαίωσης / αυτοελέγχου και προκύψουν στοιχεία για το υπόλοιπο ή/και κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, από τα οποία προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης, τα στοιχεία αυτά συνιστούν συμπληρωματικά στοιχεία και δικαιολογούν την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου/ πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος.

 

Το ιστορικό της απόφασης

Ο ελεγχόμενος φορολογούμενος (ελεύθερος επαγγελματίας), το 2010, υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος και στη συνέχεια προέβη σε περαίωση, με τις τότε ισχύουσες διατάξεις.

Κατόπιν εντολής επανελέγχου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, διενεργήθηκε από τη ΔΟΥ επανέλεγχος της δήλωσης για το οικονομικό έτος 2010, καθώς το Σ.Δ.Ο.Ε είχε ήδη ξεκινήσει τη διενέργεια ελέγχου στον φορολογούμενο, για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

Από τον έλεγχο αυτόν, δημιουργήθηκαν υπόνοιες σχετικά με την τέλεση αδικημάτων φοροδιαφυγής. Έτσι, το ΣΔΟΕ αιτήθηκε την άρση του τραπεζικού απορρήτου.

Από τον έλεγχο των τραπεζικών του λογαριασμών, διαπιστώθηκαν συναλλαγές, οι οποίες δεν είχαν απεικονιστεί στα βιβλία του φορολογουμένου.

Βάσει των διαπιστώσεων του ελέγχου, τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Δ.Ο.Υ έκριναν ότι οι παραπάνω διαπιστωθείσες παραβάσεις ασκούν επίδραση στο κύρος των βιβλίων και στοιχείων της ατομικής του επιχείρησης.

Χαρακτήρισαν τα βιβλία της επιχείρησης του φορολογουμένου ως ανακριβή και επαναπροσδιόρισαν τα καθαρά κέρδη του από ελευθέριο επάγγελμα με εξωλογιστικό τρόπο.

Στη συνέχεια, εκδόθηκε πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. του οικονομικού έτους 2010.

 

Ενδικοφανής και δικαστική προσφυγή

Ο φορολογούμενος άσκησε ενδικοφανή προσφυγή η οποία απορρίφθηκε και στη συνέχεια προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, έγινε δεκτή η προσφυγή του φορολογούμενου και ακυρώθηκε η απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ε.Δ. της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Το ερώτημα προς το ΣτΕ

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών προχώρησε περαιτέρω στην υποβολή προδικαστικού ερωτήματος ενώπιον του ΣτΕ, καθώς το ζήτημα ήταν γενικότερου ενδιαφέροντος και αφορούσε σε ευρύτερο κύκλο προσώπων.  Το ερώτημα ήταν ως εξής: “Εάν η εξέταση των δεδομένων των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογούμενων αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο, που επιτρέπει τον επανέλεγχο από την αρμόδια αρχή της ακρίβειας φορολογικών δηλώσεων που έχουν περαιωθεί ως ειλικρινείς, δυνάμει των διατάξεων των οικείων διατάξεων και την έκδοση συμπληρωματικής πράξης προσδιορισμού φόρου”.

 

Τι αποφάνθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο

Το ΣτΕ, εξετάζοντας την υπόθεση, έκρινε ότι αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία οι κινήσεις και τα υπόλοιπα λογαριασμών, από τα οποία προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης και τα οποία περιέρχονται με πληροφοριακό δελτίο σε γνώση της αρμόδιας για τη βεβαίωση του φόρου εισοδήματος φορολογικής αρχής, μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος περαίωσης/αυτοελέγχου με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του ν. 3296/2004

Περαιτέρω, σύμφωνα με το ΣτΕ, η ανωτέρω ερμηνεία δεν προσκρούει στις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της σταθερότητας της κατάστασης των διοικουμένων. Ο νόμος προβλέπει ρητά ότι τα δεδομένα των τραπεζικών καταθέσεων αποτελούν κατ’ εξοχήν στοιχείο, από το οποίο δύναται να προσδιορισθεί αποκρυφθέν εισόδημα (μεγάλου ύψους) και σε κάθε περίπτωση οι φορολογικές αρχές πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να προβούν στην αποτελεσματική καταστολή της φοροδιαφυγής.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο capital.gr

By Martha Papasotiriou

By Decision 2231/2023, the Council of State ruled that, if the submission of the income tax return has been completed and data on the balance and/or transactions of bank accounts emerge, which show concealment of taxable material, these data constitute additional information and justify the issuance of a supplementary checklist/act of corrective determination of income tax.

 

The background to the decision

The audited taxpayer (self-employed), in 2010, submitted an income tax return and then proceeded to a closure, with the provisions in force at the time.

The audited taxpayer (freelancer), the Following an order for a re-audit of the income tax return, a re-audit of the return for the financial year 2010 was carried out by the Tax Office, as the S.D.O.E. had already started conducting an audit on the taxpayer, in order to verify the correct application of the provisions of the C.B.S.

This audit gave rise to suspicions that tax evasion offences had been committed. Thus, the SDOE requested the lifting of banking secrecy.

An audit of his bank accounts revealed transactions that had not been reflected in the taxpayer’s books.

Based on the findings of the audit, the competent audit bodies of the Tax Office considered that the above infringements affect the validity of the books and records of his sole proprietorship.

They characterized the books of the taxpayer’s business as inaccurate and redefined his net profits from a liberal profession in an extra-accounting manner.

Subsequently, an income tax correction assessment was issued by the Head of the Tax Office for the financial year 2010.

 

Appeal and judicial review

The taxpayer filed an appeal which was dismissed and then appealed to the Athens Administrative Court of First Instance.

By decision of the Administrative Court of First Instance of Athens, the taxpayer’s appeal was upheld and the decision of the Head of the Public Administration of the General Secretariat of the Ministry of Finance was annulled.

 

The question to the CoE

The Administrative Court of Appeal of Athens proceeded further to submit a preliminary question before the Council of State, as the issue was of general interest and concerned a wider circle of persons. The question was as follows: “Whether the examination of taxpayers’ bank account data constitutes additional information allowing the competent authority to recheck the accuracy of tax returns that have been verified as true under the provisions of the relevant provisions and to issue a supplementary tax assessment”.

 

What the Supreme Court ruled

The Council of State, examining the case, considered that the transactions and balances of accounts, from which concealment of taxable matter is apparent and which are brought to the attention of the tax authority responsible for the assessment of income tax by means of an information bulletin, after the submission of the income tax return, are additional data in accordance with the provisions of articles 13-17 of Law 3296/2004

Furthermore, according to the Council of State, the above interpretation does not conflict with the principles of legal certainty and stability of the situation of the persons administered. The law explicitly provides that bank deposit data are par excellence from which concealed income (of large amounts) can be determined and in any case the tax authorities must have all the necessary tools to effectively combat tax evasion.