Χωρίς τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille) ορισμένα φορολογικά πιστοποιητικά

Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καταργήθηκε η υποχρέωση θεώρησης με σφραγίδα Apostille εγγράφων που αφορούν στη φορολογική κατοικία ή διαμονή φυσικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοικοι χωρών που έχουν επικυρώσει την «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα». Επισημαίνεται ότι οι χώρες που έχουν επικυρώσει την παραπάνω Σύμβαση είναι  οι:  Αυστρία,  Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία και Ελλάδα.