Τεκμηρίωση Ενδο-ομιλικών Συναλλαγών: Ορισμός «συνδεδεμένων εταιρειών»

Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, το transfer pricing ή η «Τεκμηρίωση Ενδό-ομιλικών Συναλλαγών» είναι μια διεθνής προσπάθεια των φορολογικών αρχών των χωρών να πατάξουν τη μεταφορά κερδών από τον τόπο δημιουργίας τους σε χώρες με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, μέσω θυγατρικών και συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον σχετικό νόμο Ν.4174/2013, οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, υποχρεούνται να καταθέτουν ηλεκτρονικά έναν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών σχετικά με τις ενδοομιλικές τους συναλλαγές και να καταρτίζουν σχετικό αναλυτικό Φάκελο Τεκμηρίωσης.

Κρίσιμα κάθε φορά είναι ο ορισμός της συνδεδεμένης εταιρείας, ο οποίος έχει διευρυνθεί σημαντικά μετά την ψήφιση του Ν. 4337/2015. Ενδεικτικά, αν μία εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο της άλλης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 33% άμεσα ή έμμεσα, ή οι δυο εταιρείες έχουν τουλάχιστον ένα κοινό μέτοχο ή κοινό μέλος στα διοικητικά συμβούλια τους ή ακόμα και αν κάποιος τρίτος μπορεί να θεωρηθεί ότι «ασκεί επιρροή» στην λήψη αποφάσεων και των δύο εταιρειών, τότε οι εταιρείες θεωρούνται συνδεδεμένες και θα πρέπει να τηρούνται τα παραπάνω (πίνακας και φάκελος) ως αναπόσπαστο μέρος των Βιβλίων και Στοιχείων τους

Ο Συνοπτικός Πίνακας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της υπόχρεης επιχείρησης, τα συνδεδεμένα της μέλη, τις λειτουργείες που ενεργεί και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με τα είδη και το ύψος των ενδοομιλικών συναλλαγών στις οποίες συμμετέχει, ενώ ο Φάκελος Τεκμηρίωσης αναλύει την τιμολογιακή πολιτική ανάμεσα στις εμπλεκόμενες εταιρείες.

Η προθεσμία υποβολής του συνοπτικού πίνακα είναι η λήξη του τέταρτου μήνα μετά την λήξη της εκάστοτε εταιρικής χρήσης, ενώ για τον Φάκελο Τεκμηρίωσης δεν υπάρχει τυπική προθεσμία κατάρτισής, πρέπει όμως να παραδίδεται στις ελεγκτικές αρχές το αργότερο εντός μηνός από σχετικό της αίτημα.