Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης

Με τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 εισήχθη ο θεσμός της Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (Advance Pricing Agreements/APA).

Ο ΟΟΣΑ και η ΕΕ έχουν θέσει κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι όμιλοι για την τεκμηρίωση της τιμολογιακής πολιτικής στις ενδοομιλικές συναλλαγές τους σύμφωνα με την «αρχή» των ίσων αποστάσεων» (“arm’s length principle”).  Στα πλαίσια αυτά, και λόγω της έλλειψης σαφούς πλαισίου τεκμηρίωσης των συναλλαγών, η προέγκριση από τις φορολογικές αρχές της μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης μπορεί να διασφαλίσει στις επιχειρήσεις την εκ των προτέρων επίλυση των όποιων διαφορών μπορεί να προκύψουν με τις φορολογικές αρχές.

Ο θεσμός των ΑPA ισχύει σε πολλές χώρες όπως στη Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Αγγλία, Ολλανδία, Ελβετία, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, Κίνα κ.α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4174/2013, τα συνδεδεμένα πρόσωπα, οι μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπού νομικού προσώπου στην Ελλάδα για τις συναλλαγές τους με το κεντρικό καθώς και με συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα με νόμιμες εγκαταστάσεις στην αλλοδαπή, μπορούν να υποβάλλουν στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αίτηση προέγκρισης της μεθοδολογίας για την τιμολόγηση συγκεκριμένων μελλοντικών διασυνοριακών συναλλαγών τους με συνδεδεμένα πρόσωπα.

Αντικείμενο της προέγκρισης αποτελεί η προτεινόμενη μεθοδολογία για την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων (arm’s length”).  Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή και την εξέταση των αιτήσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης είναι η Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Ο Γενικός Γραμματέας εξετάζει την αίτηση και την αποδέχεται ή την απορρίπτει.  Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός 120 ημερών από την υποβολή της αίτησης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης και κοινοποιείται στους αιτούντες.  Η διάρκεια ισχύος της απόφασης δεν μπορεί να είναι ανώτερη των 4 ετών και δεν μπορεί να αφορά προηγούμενα έτη της υποβολής της αίτησης προέγκρισης.

Η απόφαση προέγκρισης αναθεωρείται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια ισχύος της είτε κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου είτε αυτεπάγγελτα από τον Γενικό Γραμματέα υπό ορισμένες προϋποθέσεις.  Επίσης, η απόφαση προέγκρισης μπορεί να ανακληθεί από τη Φορολογική Αρχή εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν τηρηθεί οι όροι ή οι υποχρεώσεις που ορίζονταν στην απόφαση προέγκρισης.

Οι αποφάσεις προέγκρισης μπορεί να είναι μονομερείς ή πολυμερείς. Στη μονομερή απόφαση συμμετέχουν η εμπλεκόμενη επιχείρηση και η Διεύθυνση Ελέγχων ενώ στην πολυμερή οι αρμόδιες αρχές των εμπλεκόμενων κρατών. Σε περίπτωση σύναψης μονομερούς απόφασης με άλλο κράτος χωρίς τη συμμετοχή των ελληνικών φορολογικών αρχών, οι τελευταίες δεν δεσμεύονται από αυτήν.

Από όλα τα ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι προκειμένου να συμβάλλει αποτελεσματικά ο θεσμός της προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης στην παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, θα πρέπει αυτές να απευθύνονται σε εξειδικευμένους συμβούλους προκειμένου να καταρτίζουν σωστά τεκμηριωμένες αιτήσεις που θα έχουν μεγάλες πιθανότητες να εγκριθούν από τη Διεύθυνση Ελέγχων.