Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Το προσχέδιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός των ημερών και έχει ήδη παρουσιαστεί από πολλούς φορείς σε μία προσπάθεια ενημέρωσης για τα νέα δεδομένα που περιλαμβάνει.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος επικεντρώνεται σε δύο κλάδους ως επί το πλείστον, τον αγροδιατροφικό και τον κλάδο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.  Περαιτέρω, αν και γενικότερα δεν προβλέπεται η ενίσχυση των καταλυμάτων, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων και ενίσχυσης δραστηριοτήτων όπως τα υδατοδρόμια, οι μαρίνες, τα logistics καθώς και οι τουριστικές μονάδες υγείας.

Μία από τις καινοτομίες του νέου νόμου είναι ότι δίνει προτεραιότητα στις φορολογικές απαλλαγές για τα επιχειρηματικά κέρδη ενώ προβλέπει και την κάλυψη του μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις, καθώς και επιδοτήσεις επιτοκίων και leasing.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται οι ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:

  • Φορολογική απαλλαγή, απαλλαγή δηλαδή από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
  • Επιχορήγηση από το κράτος για την κάλυψη επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης.
  • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης έως επτά χρόνια με την κάλυψη από το δημόσιο τμήματος των δόσεων για «leasing» απόκτησης καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Επιδότηση επιτοκίου
  • Συμψηφισμός οφειλών με φόρους
  • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο
  • Σταθερό φορολογικό σύστημα που δεν θα μπορεί να μεταβληθεί για 7 έτη
  • Γρήγορη αδειοδότηση
  • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών με παροχή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή εγγύησης κάλυψης ζωής.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι φορολογικές απαλλαγές καθώς και η επιδότηση του μισθολογικού κόστους μπορούν να φτάσουν και στο 100% της επιχορήγησης. Για τις υπόλοιπες ενισχύσεις, τα ποσοστά καθορίζονται από τα Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2014-2010 και κυμαίνονται από 10% έως 45% του κόστους της επένδυσης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που εδρεύει.

Περαιτέρω, προβλέπονται οκτώ επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων μεταξύ των οποίων «η Γενική Επιχειρηματικότητα», οι «Νέες Ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις», οι «συνέργειες και δικτυώσεις» η «καινοτομία» κ.α.

Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος έρχεται σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία για την ελληνική οικονομία με σκοπό, όπως ανέφερε και πρόσφατα ο Υπουργός Γ. Σταθάκης, την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μέσω της ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας, των τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας γύρω από το ανθρώπινο δυναμικό και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.  Απομένει να αποδειχθεί κατά πόσο θα συμβάλει όντως στην ανάπτυξη και ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της Ελλάδας.