Νέα Εφαρμοστική Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Δ.: Πρόγραμμα Επιχορήγησης των εργοδοτικών εισφορών για 40.000 αμειβόμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

Σκοπός του προγράμματος:

Επιχορήγηση της ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης τους σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Το πρόγραμμα αφορά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς ως κίνητρο για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη διατήρηση θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών.

Δικαιούχοι – επιχειρήσεις:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελληνική επικράτεια, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υποβολής της αίτησης σε μείωση προσωπικού και σε μείωση των αποδοχών των δυνητικά ωφελουμένων.

Ωφελούμενοι:

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών εργαζόμενοι σε δύο (2) εργοδότες κατά ανώτατο όριο και η σύμβαση με τις επιχειρήσεις βρίσκεται σε ισχύ, τρεις (3) μήνες εφόσον η σύμβαση τους έχει αναρτηθεί στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Επίσης, δεν παρείχαν εξαρτημένη εργασία στον ίδιο εργοδότη το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα. Οι ωφελούμενοι μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου, χωρίς όμως να έχουν τη δυνατότητα άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Διάρκεια προγράμματος:

Η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες, εκ των οποίων οι δώδεκα (12) μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και οι έξι (6) σε δέσμευση.

Ποσό Επιχορήγησης:

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις εργοδοτικές εισφορές για διάστημα δώδεκα (12) μηνών καθώς και των αναλογούντων εργοδοτικών εισφορών των δώρων Πάσχα & Χριστουγέννων και του επιδόματος αδείας και με ανώτατο όριο τα 350€ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης (ανώτατο όριο για δώρο Χριστουγέννων 350€ και για δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας σε 175€).

Εφόσον ο ωφελούμενος παρέχει υπηρεσίες σε δύο ταυτόχρονα εργοδότες, δυνητικά δικαιούχοι του προγράμματος είναι και οι δύο εργοδότες με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 175€ για κάθε δικαιούχο. Οι περιπτώσεις εξετάζονται κατά περίπτωση.

Να επισημάνουμε ότι οι ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές των ωφελουμένων στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται τα Δώρα Εορτών και του Επιδόματος Αδείας θα είναι τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές, χωρίς τον Φ.Π.Α. που είχαν συμφωνηθεί στη σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε ετήσια 12/μηνη  βάση. Σε καμία περίπτωση δε δύναται οι μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές που θα προκύψουν να είναι κατώτερες από τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο.

Καθόλη τη συνολική διάρκεια του προγράμματος δεν είναι δυνατή η μείωση των ακαθάριστων αποδοχών των ωφελούμενων.