Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού/συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

Ψηφίστηκε ο Νόμος «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού/συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων», ο οποίος, μεταξύ άλλων σημαντικών διατάξεων αναφορικά με το ασφαλιστικό, εισάγει τροποποιήσεις στη φορολογία εισοδήματος.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που εισάγονται στη φορολογία εισοδήματος με το νόμο είναι οι ακόλουθες:

– Εισάγεται νέα κλίμακα για εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, η οποία πλέον είναι η ίδια κλίμακα και για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (ελεύθεροι επαγγελματίες) ως εξής:

 • Για εισοδήματα από € 0 έως € 20.000  – Φορολογικός Συντελεστής 22%
 • Για εισοδήματα από € 20.001 έως € 30.000 – Φορολογικός Συντελεστής 29%
 • Για ειδοσήματα από € 30.001 έως € 40.000 – Φορολογικός Συντελεστής 37%
 • Γαι ειδοδήματα άνω των € 40,001 – Φορολογικός Συντελεστής 45%

– Παρέχεται μείωση φόρου ανάλογα με το φορολογητέο εισόδημα και τα εξαρτώμενα μέλη. Με την εφαρμογή των δύο νέων κλιμακίων στο εισόδημα των μισθωτών και συνταξιούχων προκύπτει ελάφρυνση γα εισοδήματα από ΕΥΡΩ 27.001 έως ΕΥΡΩ 43.900 και για εισοδήματα από ΕΥΡΩ 50.001 έως ΕΥΡΩ 55.600.

– Δεν παρέχεται καμία μείωση φόρου στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

– Αυξάνεται σε 15% από 10% ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων

– Αυξάνονται οι συντελεστές της κλίμακας της αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία ως εξής:

 • Για εισοδήματα από € 0  έως € 12.000 – Φορολογικός Συντελεστής 15%
 • Για εισοδήματα από € 12.001 έως € 35.000 – Φορολογικός Συντελεστής 35%
 • Για εισοδήματα άνω των € 35.001 – Φορολογικός Συντελεσής 45%

– Προστίθεται νέο άρθρο στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναφορικά με την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, η οποία υπολογίζεται με οριακούς συντελεστές, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να εφαρμόζεται μόνο στο υπερβάλλον ποσό του εισοδήματος ως εξής:

 • Για εισοδήματα από € 0 έως € 12.000 – Συντελεσής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 0%
 • Για ειδοσήματα από € 12.001 έως € 20.000 – Συντελεσής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2,2%
 • Για ειδοσήματα από € 20.001 έως € 30.000 – Συντελεσής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 5%
 • Για ειδοσήματα από € 30.001 έως € 40.000 – Συντελεσής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 6,5%
 • Για ειδοσήματα από € 40.001 έως € 65.000 – Συντελεσής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 7,5%
 • Για εισοδήματα από € 65.001 έως € 220.000 – Συντελεσής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 9%
 • Για εισοδήματα άνω των € 220.001 – Συντελεσής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 10%

– Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούντια με ενιαίο συντελεστή 29%. Με αυτό τον τρόπο εξομειώνεται η φορολόγηση όλων των μορφών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ ΑΕ κλπ) με εναιίο συντελεστή 29%.

– Οι διατάξεις των παραπάνω περιπτώσεων έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που απόκτώνται αό το φορολογικό έτος 2016 ενώ η παρακράτηση της εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις με την νέα κλίμακα αρχίζει να πραγματοποιείται από τη δηοσίευση του παρόντος νόμου και εξής. Αναμένουμε οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων.