Ενδοομιλικές Συναλλαγές – Πρόστιμα και Κυρώσεις

Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να δηλώνουν και τεκμηριώνουν τις συναλλαγές τους με άλλες, συνδεδεμένες, επιχειρήσεις, εμπίπτουν δηλαδή στις διατάξεις του transfer pricing, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές αναφορικά με τα ποσά που δηλώνονται και τις αντίστοιχες προθεσμίες, καθώς τα πρόστιμα που μπορούν να επιφέρουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις δεν είναι καθόλου αμελητέα.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ με τον Ν.4337/2015 μειώθηκε σημαντικά το εύρος μέσα στο οποίο κινούνται τα εν λόγω πρόστιμα, αυτά ορίζονται ως εξής:

  • σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 0,1% επί των προς τεκμηρίωση συναλλαγών,
  • σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών και εφόσον η τροποποίηση αφορά σε μεταβολή άνω των € 200.000 στο ύψος των προς τεκμηρίωση συναλλαγών πρόστιμο ίσο με το 0,1% επί των προς τεκμηρίωση συναλλαγών και
  • σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς ή ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών με την σχετική ανακρίβεια να αφορά άνω του 10% των συνολικών προς τεκμηρίωση συναλλαγών πρόστιμο ίσο με το 0,1% επί των ποσών που αφορά η ανακρίβεια.

Τα παραπάνω πρόστιμα δεν μπορεί να είναι μικρότερα των € 500 ή μεγαλύτερα των € 2.000.

  • Σε περίπτωση μη υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 0,1% των συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε προϋπόθεση τεκμηρίωσης, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των € 2.500 ή μεγαλύτερο των € 10.000.
  • Τέλος, η εκπρόθεσμη διάθεση του φακέλου τεκμηρίωσης στην Φορολογική Διοίκηση ή η μη διάθεσή του επιφέρει πλέον πρόστιμο € 5.000 – € 20.000 ανάλογα με την χρονική καθυστέρηση της διάθεσης (€ 5.000 για διάθεση του Πίνακα στην Φορολογική Διοίκηση από την 31η έως την 60η ημέρα από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, € 10.000 για διάθεση του Πίνακα από την 61η έως της 90η ημέρα και € 20.000 για διάθεση από την 90ή ημέρα και έπειτα ή για μη διάθεσή του).

Υπενθυμίζουμε ότι επιχειρήσεις υπόχρεες σε τεκμηρίωση των ενδοομιλικών τους συναλλαγών είναι όσες πραγματοποιούν συναλλαγές μεγαλύτερες των € 100.000 και ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα € 5.000.000 ανά φορολογικό έτος, ή μεγαλύτερες των €200.000 και ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα € 5.000.000 ανά φορολογικό έτος.