Ειδικός φόρος ακινήτων

Σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 3091/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο, ο οποίος προσδιορίζεται με συντελεστή 15% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι 20 Μαΐου εκάστου έτους.

Από την ως υποχρέωση εξαιρούνται, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους:

  • Ανώνυμες εταιρείες, με ανώνυμες μετοχές, εφόσον το σύνολο των μετοχών τους καταλήγει σε εταιρείες, οι μετοχές των οποίων βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.
  • Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.
  • Εταιρείες που ασκούν εμπορική, μεταποιητική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα, εφόσον κατά το οικείο οικονομικό έτος τα ακαθάριστα έσοδα από την δραστηριότητα αυτή είναι μεγαλύτερα των ακαθαρίστων εσόδων από τα ακίνητα.
  • Νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν για τον κοινωφελή, πολιτιστικό, θρησκευτικό, εκπαιδευτικό σκοπό, για τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών καθώς και για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα.

Επίσης, εξαιρούνται από την εν λόγω υποχρέωση οι ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έχουν ονομαστικές μετοχές/εταιρικά μερίδια μέχρι φυσικού προσώπου ή που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά στις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, υποχρέωση υποβολής δήλωσης ανεξάρτητα της φορολογικής υποχρέωσης, έχουν, εφόσον, σύμφωνα με το καταστατικό τους, έχουν ως σκοπό την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.

Η δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από το υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet.  Επίσης, οι τροποποιητικές δηλώσεις ειδικού φόρου επί ακινήτων του ιδίου έτους, υποβάλλονται χειρόγραφα στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. με υποχρεωτική συνυποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.