Διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών

Με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ 1163/24.11.2016) προβλέφθηκε η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που αφορούν διακοπή εργασιών φορολογουμένων με ημερομηνία διακοπής την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου εργασιών τους.
Η εγκύκλιος αφορά τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία:

  • δε διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα, και
  • δεν έχουν, εφόσον πρόκειται για εταιρείες ή λοιπά νομικά πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται εκ του νόμου στάδιο εκκαθάρισης, χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών της επιχείρησης τους.

Για την διαπίστωση του πραγματικού χρόνου παύσης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

  • Η άσκηση ή μη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατά το κρινόμενο διάστημα, η οποία αποδεικνύεται από την έκδοση και λήψη φορολογικών στοιχείων, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα αρχεία μέσω των καταστάσεων πελατών και προμηθευτών, καθώς και τα αρχεία που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ.
  • Η μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σε μεταγενέστερο χρόνο της αιτούμενης ημερομηνίας διακοπής εργασιών.
  • Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες κατά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών ελέγχεται αν μετά τη δηλούμενη ημερομηνία παύσης εργασιών υπάρχουν δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προς το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, Φ.Π.Α., καθώς και η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών, δεν επηρεάζει τη διαπίστωση της διακοπής βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών.

Σε κάθε όμως περίπτωση, για τη διακοπή, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις των φορολογικών ετών μέχρι και τον πραγματικό χρόνο της παύσης εργασιών.

Βασική διευκόλυνση της εγκυκλίου αποτελεί το γεγονός ότι, κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν υφίσταται υποχρέωση ακύρωσης των αχρησιμοποίητων θεωρημένων στοιχείων, η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρόνο παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)

Επισημαίνεται τέλος ότι όσοι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. σκοπεύουν να προβούν σε παύση εργασιών με ημερομηνία διακοπής μετά τις 23.11.2016, απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.

Αντιθέτως, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες τα οποία είτε δεν έχουν καν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή, ακόμα και αν έχουν, δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, είναι υποχρεωτική για τη βεβαίωση διακοπής εργασιών η κατάθεση μαζί με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών και αποδεικτικού της λύσης τους χωρίς η ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης να είναι δεσμευτική για τη διακοπή των εργασιών τους.

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης της δήλωσης διακοπής εργασιών στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS, χορηγείται στο φορολογούμενο βεβαίωση διακοπής εργασιών.