Διάταξη νόμου Ασφαλιστικών Εισφορών Επαγγελματικής Δαπάνης

Διάταξη νόμου καταρτίζει το Υπουργείο Εργασίας σύμφωνα με τον οποίο επαγγελματίες, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα καταβάλλουν εισφορές 26,95% για κύρια ασφάλιση και υγεία για αμοιβές που λαμβάνουν  με απόδειξη δαπανών (τίτλο κτήσης).
Η εισφορά προβλέπεται ότι θα αφαιρείται από την αμοιβή του προσώπου που θα λαμβάνει τίτλο κτήσης και θα κατατίθεται στον ΕΦΚΑ από τον αντισυμβαλλόμενο – εργοδότη. Αρχικά, θα αφαιρείται ο φόρος της τάξεως του 20% και στη συνέχεια θα υπολογίζεται η εισφορά.

Πρόθεση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η διάταξη να ισχύσει από 01.01.2018, εφόσον οι εκπρόσωποι των δανειστών αποδεχθούν την ελληνική πρόταση και όσοι έλαβαν αμοιβή με τίτλο κτήσης εντός του 2017 δε θα καταβάλουν εισφορές για το τρέχον έτος.

Με εγκύκλιο θα διευκρινιστούν ο ασφαλιστικός χρόνος στον οποίο θα αντιστοιχεί η αμοιβή, κυρίως για τους ανέργους και τους συνταξιούχους καθώς και η διαδικασία κατάθεσης στον ΕΦΚΑ των ποσών των εισφορών. Ειδικά για τους συνταξιούχους, η υπό διαπραγμάτευση διάταξη ορίζει ότι για τον ασφαλιστικό χρόνο στον οποίο θα αντιστοιχεί η απόδειξη δαπάνης που θα λάβουν, η σύνταξη θα μειώνεται κατά 60%, όπως προβλέπει ο νόμος για την απασχόληση συνταξιούχων.