Αύξηση φορολογίας και παρακράτησης φόρου για μερίσματα από 1.1.2017

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 1068/1.6.2016 Εγκύκλιο του αναφορικά με τις αλλαγές ως προς τον συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων που θα ισχύει από 1.1.2017.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, αυξάνεται από 10% σε 15% ο συντελεστής φορολογίας μερισμάτων προκειμένου να επιβάλλεται ο ίδιος συντελεστής στα εισοδήματα της ίδιας κατηγορίας (από κεφάλαιο).  Περαιτέρω, σύμφωνα με τις καινούργιες διατάξεις, ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα μερίσματα ορίζεται σε 15% αντί 10% που ίσχυε μέχρι πρότινος. Οι εν λόγω διατάξεις έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2017 και μετά.

Επομένως, όσα μερίσματα διανέμονται εντός του 2016 εξακολουθούν να υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, ενώ τα μερίσματα που θα διανεμηθούν το επόμενο φορολογικό έτος (2017) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 15%.

Σε περίπτωση που έχει παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή 15%, η επιπλεόν διαφορά του 5% δεν οφείλεται ενώ αν τυχόν έχει αποδοθεί επιπλέον φόρος, αυτός ο φόρος επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείς με βάση τη διαδικασία που ορίζεται στις αντίστοιχες εγκυκλίους.

Σε περίπτωση που διανένονται προμερίσματα, από Α.Ε. ή πραγματοποιούνται προσωρινές απολήψεις έναντι κερδών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. μέσα στο φορολογικό έτος 2016, για αυτά παρακρατείται φόρος με αυξημένο συντελεστή 15% δεδομένου ότι η απόφαση διανομής τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων αντίστοιχα, που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2017.

Αντίθετα, για προσωρινές απολήψεις κερδών προσωπικών εταιρειών, κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών καθώς και κοινοπροαξιών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για τα εν λόγω κέρδη παρακρατείται φόρος με τον συντελεστή που ισχύει κατά τον χρόνο της απόληψης, καθώς χρόνος κτήσης του εισοδήματος αυτού θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η απόληψη. Εν προκειμένω, για απολήψεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2016 παρακρατείται φόρος με συντελεστή 10%.

Προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα ανωτέρω, παραθέτουμε το εξής παράδειγμα:

Εισόδημα υπομείμενο σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων Ημερομηνία απόδοσης μερίσματος Ποσοστό παρακράτησης φόρου μερισμάτων
Α.Ε. Προμερίσματα 1.1.2016-31.12.2016 15%
Α.Ε. Μερίσματα κλειόμενης χρήσης 2015 1.1.2016-31.12.2016 10%
Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. Προσωρινές απολήψεις κερδών 1.1.2016-31.12.2016 15%
Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. Μερίσματα εταίρων κλειόμενης χρήσης 2015 1.1.2016-31.12.2016 10%
Ο.Ε.-Ε.Ε. Προσωρινές απολήψεις κερδών 1.1.2016-31.12.2016 10%
Ο.Ε.-Ε.Ε. Μερίσματα εταίρων 1.1.2016-31.12.2016 10%