Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις. Πώς αντιμετωπίζονται φορολογικά;

Η αποζημίωση, που χορηγεί η ασφαλιστική εταιρεία αντιμετωπίζεται από τη φορολογική διοίκηση ως εξής:

Φορολογία Εισοδήματος:
Δεν συνιστά φορολογητέο εισόδημα κατά πάγια διοικητική και δικαστική νομολογία

Φυσικά Πρόσωπα:
Δεν υπάγεται σε έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και αναγράφεται στους κωδικούς 781/782, ως ποσό που συμβάλλει στην κάλυψη τεκμηρίων.

Νομικά Πρόσωπα:
Δηλώνεται στην ετήσια ΜΥΦ (συγκεντρωτική κατάσταση πελατών προμηθευτών) για σκοπούς διασταύρωσης, καθώς τα εν λόγω ποσά δηλώνονται ως έξοδα από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Από λογιστικής άποψης: 
Η ζημιά που επέρχεται στα περιουσιακά στοιχεία του επιτηδευματία (π.χ. πυρκαγιά  – εγκαταστάσεις –  μηχανήματα – αποθέματα) πρέπει να καταγράφεται στα βιβλία ως ΕΚΤΑΚΤΗ ΖΗΜΙΑ. Μετά την είσπραξη της αποζημίωσης και στον αντίστοιχο λογαριασμό καταχωρείται η αποζημίωση ως ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΣΟΔΟ από Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις.

Να θυμάστε:
Από 1-1-2003 το τέλος χαρτοσήμου, που επιβαλλόταν στις αποδείξεις πληρωμής αποζημιώσεων που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρείες για ασφαλίσεις κάθε φύσης καθώς και στους συμβιβασμούς που αφορούν στις αποζημιώσεις αυτές, έχει καταργηθεί. Περαιτέρω, από 1-1-2009, καταργήθηκε το τέλος χαρτοσήμου που επιβαλλόταν στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για κλάδους ασφαλίσεων ζωής και κατά ζημιών και στους τυχόν απορρέοντες από ασφαλιστικές αποζημιώσεις τόκους.
Για την είσπραξη των αποζημιώσεων δεν προβλέπεται η έκδοση τιμολογίου και η συναλλαγή μπορεί να τεκμηριωθεί από άλλο παραστατικό που εκδίδει η ασφαλιστική εταιρεία.