Έκπτωση επιχειρηματικών δαπανών

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) καθιερώνει νέους κανόνες σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα, εκπίτπουν όλες οι δαπάνες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές  συναλλαγές της,
  2. αντιστοιχούν σε πραγματική δαπάνη, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,
  3. εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Τα ανωτέρω συνιστούν τον γενικό κανόνα έκπτωσης των δαπανών καθόσον κάθε δαπάνη θα πρέπει να εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση από την αρμόδια ελεγκτική αρχή με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής.

Επίσης, ο ΚΦΕ καθορίζει σε επόμενο άρθρο τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι τόκοι από δάνεια που λαμβάνει μία επιχείρηση από τρίτους, κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ από την ημεδαπή ή αλλοδαπή εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με την χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, ο φόρος εισοδήματος καθώς και δαπάνες αναφορικά με οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με τη μη εκπεσιμότητα των δαπανών για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που οργανώνονται από την ίδια την επιχείριση ή από τρίτο και αφορούν στη σίτιτση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται για την ενημέρωση των πελατών ή εργαζομένων σε θέματα στρατηγικής των επιχειρήσεων, οριοθέτησης μελλοντικών στόχων, εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά ή προώθησης, ενημέρωσης σε νέες τεχνικές κλπ..  Τέτοιου είδους δαπάνες δεν εκπίπτουν στο μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0.5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επχείρισης. Επισημαίνουμε ότι το ποσό των 300 Ευρώ ανά συμμετέχοντα εφαρμόζεται ανά ενημερωτική ημερίδα-συνάντηση. Εφόσον το ποσό της εν λόγω δαπάνης υπερβαίνει το 0.5 % των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης, τότε η συνολική δαπάνη εκπίπτει μόνο μέχρι του ποσού που δεν υπερβαίνει το εν λόγω ποσοστό.  Επομένως, σε κάθε περίπτωση η εκπιπτόμενη δαπάνη δεν μπορεί να υπερβεί το 0.5% των ακαθάριστων εσόδων.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Οικονομικών  σε εγκύκλιό του, τα ανωτέρω αποτελούν γενικό κανόνα έκπτωσης για όλες τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες σίτισης και διαμονής πελατών ή εργαζομένων τους στα πλαίσια οργάνωσης και διεξαγωγής ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων, επισημαίνοντας ότι σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω θα πρέπει να εξετάζονται σε κάθε περίπτωση ως θέμα πραγματικό από την αρμόδια ελεγκτική αρχή με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης.